مدیریت منابع آب زیرزمینی

طرح مدیریت منابع آب زیرزمینی منجر به ارائه راه کار های متفاوت مدیریت منابع آب زیرزمینی شده که این روزها بسیار لازم و ضروری است.

طرح مدیریت منابع آب زیرزمینی شامل موارد ذیل می باشد:

بررسی های هیدروژئولوژی 
 • تهیه نقشه های زمین شناسی پایه

تهیه نقشه پایه هیدروژئولوژی محدوده مورد مطالعه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی بر اساس جدیدترین اطلاعات در سیستم UTM شامل موارد :

اطلاعات زمین شناسی در محدوده مورد مطالعه ،

حد حوضه آبریز مورد مطالعه و شرایط مرزی آبخوان

موقعیت منابع آب گستره مطالعاتی ( چاه ، چشمه ، قنات ) در طرح مدیریت منابع آب زیرزمینی

شبکه هیدروگرافی شامل : رودخانه های دائمی ، موقت ، مسیل ها ، آبراهه ها ، زهکش ها و …

موقعیت سدهای مخزنی و انحرافی ، بند خاکی ، شبکه کانالها ، ایستگاه های پمپاژ از رودخانه ها ( در صورت وجود ) ، موقعیت تاسیسات تغذیه مصنوعی

موقعیت ایستگاه های هیدرولوژی و هواشناسی در مدیریت منابع آب زیرزمینی

موقعیت مناطق مسکونی ، راه های ارتباطی و …

بازدید از چاه های بهره برداری واقع در سطح محدوده طرح و بررسی اثرات فرونشست زمین بر چاه های موجود ( فرونشست زمین در اطراف چاه، بالا بودن لوله جدار از سطح زمین ، کج شدن دیواره اتاقک چاه ، محدوده فرو چاله ها ، ترک ها و سایر عوارض ) .

مدیریت منابع آب زیرزمینی

مدیریت منابع آب زیرزمینی

 • مشخص کردن حوضه آبریز گستره مطالعاتی و محدوده های تخلیه و تغذیه با توجه به شرایط زمین شناسی و توپوگرافی
 • براورد بیلان اجمالی گستره مطالعاتی با توجه به اطلاعات در دسترس شامل مولفه های زمین شناسی ، زمین ساختاری ، هیدرولوژیکی ، هیدروژئولوژیکی و …
 • مشخص کردن مرزهای هیدروژئولوژیکی محدوده مطالعاتی بر اساس اطلاعات موجود شامل لاگ های حفاری ، اطلاعات ژئوفیزیکی ، تحلیل های هیدروژئولوژیکی و زمین شناختی
 • بررسی نحوه مصرف منابع آبی در گستره مطالعاتی و ارزیابی میزان بهره وری از این منابع با توجه به شرایط موجود در  مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • ارزیابی از تغییرات توپوگرافی سنگ بستر ، عمق سنگ بستر و نحوه گسترش جانبی و قائم واحدهای زمین شناسی در برگیرنده منابع آبی ، حجم آبخوان ، ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان و … .
 • استفاده از ابزار مدل ریاضی – هیدروژئولوژیکی برای بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی و حجم آبخوان در ارتباط با مولفه های زمان ، بارش ، میزان نفوذ ، ورودی ها به دشت ، خروجی ها از دشت ، نوع کشت و میزان بهره وری و … .
 • ارائه راه حل جامع به منظور مدیریت منابع آبی با در نظر گرفتن ویژگی های کمی و کیفی منابع آبی ، میزان بهره وری از منابع آبی ( بخش کشاورزی ) ، چشم انداز مصرف منابع آبی ، الگوی کشت ، سطح زیر کشت و … .
 • بررسی نوسانات سطح ایستابی سفره با استفاده از آمار پیزومترها
 • بررسی چاه های پمپاژ و روند افزایش تعداد آنها در سال های گذشته ، دبی مجاز چاه ها بر اساس پروانه چاه و مقایسه ان با دبی پمپاژ کنونی ، لاگ چاه ها و بررسی نفوذپذیری مواد آبخوان
 • بررسی وضعیت سنگ کف و ضخامت اشباع در مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • بررسی نتایج آزمایش های پمپاز انجام شده
 • تهیه نقشه های ایزوپتانسیل با استفاده از آمار سطح آب پیزومترها
 • مقایسه نقشه های ایزوپتانسیل در یک دوره نسبتا طولانی و تهیه نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی
 • تهیه هیدروگراف پیزومترها و هیدروگراف واحد دشت و تفسیر انها
 • مشخص نمودن تاثیر افزایش برداشت بر روی میزان افت سطح ایستابی
 • مشخص نمودن تاثیر کاهش بارش بر روی سطح ایستابی
 • مشخص نمودن تاثیر رژیم هیدروکلیماتولوژی
 • مشخص نمودن افزایش و کاهش آب برگشتی کشاورزی
 • مشخص نمودن سطح بهینه ایستابی و میزان تغذیه
 • بررسی الگوی کشت و اثر تغییرات الگوی کشت بر روی سطح آبخوان
 • اثر پمپاژ مجاز بر سطح آبخوان
 • بررسی شرایط مرزی آبخوان و مرزهای ورودی و خروجی
 • تهیه مدل مفهومی آبخوان و پیش بینی آینده آبخوان ( با تعیین سناریوهای مختلف )

 

بررسی های هیدروژئوشیمیایی در مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای کیفی ( از لحاظ شرب و کشاورزی )
 • بررسی علل تغییرات کیفی و هیدروژئوشیمیایی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر