مدیریت منابع آب زیرزمینی

ارائه طرح مدیریت منابع آب زیرزمینی

طرح مدیریت منابع آب زیرزمینی منجر به ارائه راه کار های متفاوت مدیریت منابع آب زیرزمینی شده که این روزها بسیار لازم و ضروری است. طرح مدیریت منابع آب زیرزمینی شامل موارد ذیل می باشد: بررسی های هیدروژئولوژی  تهیه نقشه های زمین شناسی پایه تهیه نقشه پایه هیدروژئولوژی محدوده مورد مطالعه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با…